Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Konu
AKARYAKIT VE KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR
Türü
AÇIK İHALE MAL ALIMI
Miktar
 
Tarih
27.03.2018
Yer
ADIYAMAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ LOJİSTİK ŞUBE
Açıklamalar

 
AKARYAKIT VE KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR
ADIYAMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt ve Kalorifer Yakıtı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası
:
2018/71925
 
1-İdarenin
a) Adresi
:
M. AKIF MAH. SAKARYA CAD.LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ,SATINALMA BÜRO 02100 ADIYAMAN MERKEZ/ADIYAMAN
b) Telefon ve faks numarası
:
4162161218 - 4162149837
c) Elektronik Posta Adresi
:
adiyamansatinalma@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
160.000 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan), 375.000 Litre Motorin (Euro dizel) ,18.000 Kilogram Kalorifer Yakıtı (Kükürt oranı %0,1'i geçen ancak %1'i geçmeyen ) Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri
:
Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 01.07.2018 tarihinden itibaren İhale konusu kurşunsuz benzin ve motorin alımları, yükleniciye ait bayi dağıtım istasyonlarının pompalarından idarenin hizmet araçlarının yakıt depolarına yapılacaktır. Jeneratör ve Çim Biçme Makineleri için ise İdarenin önceden belirlediği yere tankerle getirecektir. Kalorifer Yakıtı ise idarenin isteği doğrultusunda peyderpey hizmet binalarının yakıt depolarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi
:
Akaryakıt: Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben işe başlanılacaktır ve ihalenin süresi 12 aydır. Akaryakıt günlük olarak yükleniciye ait bayi dağıtım istasyonlarının pompalarından idarenin araçlarının ihtiyacı nispetinde teknik şartnamede belirtilen özelliklerde ve şartlarda 24 saat esasına göre teslim edilecektir. Jeneratör ve Çim Biçme Makineleri için ise sipariş verilecek ve tankerle bulunduğu yere getirilecektir. Kalorifer Yakıtı: Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben işe başlanılacaktır ve ihalenin süresi 12 aydır. İdarenin yazılı veya sözlü talepleri doğrultusunda ihtiyaca göre talep edilen kalorifer yakıtı miktarı yüklenici firma tarafından teknik şartnamede belirtilen özelliklerde ve şartlarda en geç 3 (Üç) takvim günü içerisinde temin ve teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
M. Akif Mah. Sakarya Cad. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü B Blok Ek Hizmet Binası Kat: 2 ADIYAMAN
b) Tarihi ve saati
:
27.03.2018 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ise iş bitim tarihine kadar  geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
b) İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi" ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan "Akaryakıt ve Dağıtım Kuruluşu'nun bayisi olduğuna dair Bayilik Belgesi" sözleşmesini,
c) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan işyeri açma ve izin belgesini, 
Ayrıca Akaryakıt alımı için;
İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyon Bayilik Belgesini ibraz etmelilerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
100 TRY (Türk Lirası) karşılığı M. Akif Mah. Sakarya Cad. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü B Blok Ek Hizmet Binası Kat: 2 ADIYAMAN adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası B Blok Lojistik Şube Müdürlüğü (Satınalma Br. A.) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
  
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS