Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Konu
Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
Türü
Açık İhaye Usulü
Miktar
Tarih
18.04.2018
Yer
M. Akif Mah. Sakarya Cad. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü B Blok Ek Hizmet Binası Kat :2 ADIYAMAN
Açıklamalar
SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAKTIR
ADIYAMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Merkez Teşkilata Ait Olan 179 Adet Aracın 2018 Yılı 8 aylık Mayıs-Aralık (01/05/2018-31/12/2018 dahil) Ayları Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Yapılması Hizmeti Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası
:
2018/147932
1-İdarenin
a) Adresi
:
M. AKIF MAH. SAKARYA CAD.LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ,SATINALMA BÜRO 02100 ADIYAMAN MERKEZ/ADIYAMAN
b) Telefon ve faks numarası
:
4162161218 - 4162149837
c) Elektronik Posta Adresi
:
adiyamansatinalma@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
İl Emniyet Müdürlüğümüz Hizmetlerinde Kullanılan 179 adet Aracın 01/05/2018-31/12/2018 tarihleri arasında Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Yaptırılması İşi 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:
M. Akif Mah. Sakarya Cad. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü B Blok Ek Hizmet Binası Kat :2 ADIYAMAN
c) Süresi
:
İşe başlama tarihi 01.05.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası B Blok Lojistik Şube Müdürlüğü İhale Salonu
b) Tarihi ve saati
:
18.04.2018 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası B Blok Lojistik Şube Müdürlüğü (Satınalma Br. A.) adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası B Blok Lojistik Şube Müdürlüğü (Satınalma Br. A.) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS